Program za rad sa mladima-početak radionica

*Radionice se sprovode u okviru projekta “Inicijativa mladića:
Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog
nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanje rodnih
stereotipa” i Budućnost za mlade: Mladi kao lideri obrazovanja o
životnim vještinama na Balkanu”. U saradnji JU Centar za socijalni rad
Banja Luka i Nova generacija

▪️

Y+ je priručnik namijenjen edukatorima i edukatorkama koji rade sa
mladima za koje se smatra da su u riziku.

▪️

Cilj radionica jeste prevencija nasilja, podsticanje tolerancije i
prihvaćanja različitosti, te podsticanje na kritičko mišljenje.

▪️

Radionice su inovativne u svom pristupu koji podstiče učesnike da
slobodno iznose svoja mišljenja, te da o njima diskutuju, te su izuzetno
participativne prirode.

▪️

Program je usmjeren na prepoznavanje rizičnih oblika ponašanja, te
podsticanje nenasilnih obrazaca ponašanja, tolerancije različitosti,
upravljanja emocijama i kritičkog mišljenja o izboru vlastitog ponašnja.

▪️

Takođe, ovaj priručnik razmatra i stereotipe i predrasude koje dovode
do diskriminatornog ponašanja, posebno iz ugla rodno-uslovljenog
nasilja.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta Inicijativa mladića III (YMI
– Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova i
smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini
osporavanjem rodnih stereotipa III”, koji podržavaju Vlada Švicarske,
OAK Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE International Bosna i
Hercegovina.
#YMI #CareInternational #CARE #ProgramY #SvicarskauBiH
#AustrianDevelopmentAgency #OakFoundation
YMI – Young Men Initiative
CARE International Balkans
Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini
Oak Foundation
Austrian Development Agency

Facebook
Twitter
LinkedIn