Podrška porodicama koje se nalaze u riziku od prosjačenja itrgovine ljudima

Javna ustanova „Centar za socijalni rad” Banja Luka uz podršku World
Vision Bosna i Hercegovina kontinuirano pruža podršku porodicama koje se
nalaze u riziku od prosjačenja i trgovine ljudima.

Prosjačenje građana Banjaluke je u ranijim decenijama svedeno na
minimum na način da su većini porodica u riziku izgrađene kuće, djeca su
uključena u sistem obrazovanja, a porodice uključene u sistem socijalne
zaštite. Sistem socijalne zaštite im obezbjeđuje ostvarivanje prava i
usluga koja se sprovode posredstvom Organa starateljstva.

Jedan od osnovnih ciljeva ostvarivanja gore navedene saradnje je
smanjivanje stepena izloženosti porodica riziku od prosjačenja i
trgovine ljudima.

Sve navedeno ne znači da prosjačenje u gradu Banja Luka ne postoji. Za
nas izazov predstavljaju porodice koje u Banjaluku dolaze iz drugih
gradova i država, za koje naša nadležnost prestaje nakon zbrinjavanja
djece na sigurno mjesto i preuzimanja nadležnosti Organa starateljstva
po mjestu prebivališta porodice.
World Vision Bosna i Hercegovina

Facebook
Twitter
LinkedIn