Trening za predstavnike JU “Centar za socijalni rad” u Sarajevu

Predstavnica JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka a na poziv
Međunarodne organizacije za migracije (IOM) učestvuje u treningu pod
nazivom; ” Jačanje saradnje i protokola za pomoć maloljetnicima bez
pratnje”.

Trening je organizovan u sklopu projekta pod nazivom: “Rješavanje
mješovitih migracijskih tokova na zapadnom Balkanu” u kojem su
oformljena četiri mobilna tima koji asistiraju Partnerima projekta u
zbrinjavanju ranjivih kategorija migranata.

Na treningu učestvuju terenski centri Službe za poslove sa strancima,
predstavnici IOM mobilnih timova, kao i predstavnici centara za
socijalni rad iz gradova u kojim djeluju mobilni timovi.

Cilj treninga je ojačati saradnju između Službe za poslove sa
strancima, centara za socijalni rad i IOM mobilnih timova u BiH.

Facebook
Twitter
LinkedIn