Predstavnici JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka naradionici Postupanje sa žrtvama trgovine ljudima.

Socijalni radnici naše ustanove su ove sedmice učestvovali na radionici
pod nazivom Postupanje sa žrtvama trgovine ljudima u državnom referalnom
mehanizmu koji je MFS-EMMAUS realizovao u okviru projekta: „PROAKTIVAN
pristup sprečavanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”, koji
podržava vlada SAD-a kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava
USAID/INSPIRE”.

Radionica se odvijala po modelu simulacije postupanja u državnom
referalnom mehanizmu za žrtve trgovine u BIH, a na osnovu razrađene
metodologije i studija slučajeva  iz prakse.

Akcenat radionice je bio na resocijalizaciji žrtava trgovine ljudima
koja podrazumijeva proces osnaživanja žrtava za dostojanstven povratak u
društvenu sredinu nakon viktimizacije, kao i njihovo osposobljavanje za
samostalan život i rad.

U zavisnosti od njenih potreba, te želja, kao i realnih mogućnosti,
uloga organa starateljstva je da, zajedno sa ostalim članovima
Regionalnog monitoring tima, sačini i provodi individualni plan
resocijalizacije koji će žrtvi omogućiti trajni povratak u društvo i
egzistenciju u njemu.

Facebook
Twitter
LinkedIn