Званична интернет презентација ЈУ “Центар за социјални рад” Бања Лука RSS Feed

Права

 

Zakonom o socijalnoj zaštiti u RS utvrđena su prava u socijalnoj zaštiti (novčana pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica, podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju, smještaj u ustanovu, zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu, pomoć i njega u kući, dnevno zbrinjavanje, jednokratna novčana pomoć i savjetovanje).

Prioritetno, navedena prava u socijalnoj zaštiti ostvaruju lica koja su nesposobna za rad, a koji su bez vlastitih prihoda i prihoda porodice kao i podrške srodnika, te lica koja su zbog svog fizičkog i zdravstvenog stanja zavisna od pomoći druge osobe, kao i ona lica koja se iz nekog specifičnog razloga nađu u stanju socijalne potrebe.

 
 

1. Prava u socijalnoj zaštiti

 

– novčana pomoć,

– dodatak za pomoć i njegu drugog lica,

– podrška uizjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju,

– smještaj u ustanovu,

– zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu,

– pomoć i njega u kući,

– dnevno zbrinjavanje,

– jednokratna novčana pomoć

– savjetovanje.

 
 

1.1. Novčana pomoć

 

Novčana pomoć je pravo koje može ostvariti pojedinac nesposoban za rad kao i porodica u cjelini čiji članovi nisu sposobni za rad, koji nema vlastitih prihoda ili čiji su ukupni prihodi za izdržavanje ispod nivoa novčane pomoći utvrđene ovim zakonom, koji nema višak stambenog prostora, koji nema drugu imovinu iz čije se vrijednosti mogu osigurati sredstva za izdržavanje, koji nema srodnike koji imaju obavezu da ga izdržavaju u skladu sa Porodičnim zakonom, ili ako ti srodnici zbog invalidnosti i druge objektivne spriječenosti nisu u mogućnosti i sposobni da ga izdržavaju i izvršavaju obavezu izdržavanja.

Novčana pomoć služi za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Korisnik novčane pomoći može biti pojedinac, članovi porodice ili porodica u cjelini.

Novčana pomoć se isplaćuje mjesečno, a osnovica za utvrđivanje visine novčane pomoći u tekućoj godini je prosječna neto plata u Republici Srpskoj ostvarena u prethodnoj godini. Visina novčane pomoći utvrđuje se zavisno od broja članova porodice, u procentu od utvrđene osnovice:

– za pojedinca 15% od osnovice,

– za porodicu sa dva člana 20% od osnovice,

– za porodicu sa tri člana 24% od osnovice,

– za porodicu sa četiri člana 27% od osnovice

– za porodicu sa pet i više članova 30% od osnovice.

 
 

1.2. Dodatak za pomoć i njegu drugog lica

 

Pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica ima lice starije od tri godine kojem je zbog tjelesnih, mentalnih, čulnih poremećaja, izraženih promjena u zdravstvenom stanju, neophodna stalna pomoć i njega drugog lica, pod uslovom da ovo pravo ne može ostvariti po drugom osnovu i ne koristi pravo na smještaj u ustanovi socijalne zaštite, kao i lica koja su potpuno ili djelimično zavisna od pomoći i njege drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba.

Dodatak za pomoć i njegu drugog lica priznaje se na osnovu nalaza i mišljenja stručnih komisija.Visina dodatka za pomoć i njegu drugog lica obračunava se u procentu od prosječne neto plate ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj godini i iznosi:

– 20% od osnovice za lice koje cjelodnevno i u potpunosti zavisi od drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba, i koje nije u mogućnosti da uz upotrebu bilo kojih pomagala samo zadovolji te potrebe i

– 10% od osnovice za lice kojem je neophodna djelimična pomoć drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba.

 
 

1.3. Podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju

 

Pravo na podršku u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju imaju djeca i omladina sa fizičkim, mentalnim, čulnim ili kombinovanim smetnjama u razvoju kod kojih je izvršena procjena potreba i usmjeravanje djece i omladine, a koja su poslije završene osnovne škole, a najkasnije do navršene 30. godine života, uključena u proces obrazovanja, a to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

Ovo pravo se ostvaruje u vidu naknada za: troškove smještaja i troškove gradskog, odnosno međugradskog prevoza u visini iznosa cijene mjesečne karte. Djeci i omladini upućenoj na obrazovanje van mjesta prebivališta, osim prethodno navedenih troškova, priznaju se troškovi prevoza do mjesta prebivališta jednom mjesečno u visini stvarnih troškova najniže cijene karte javnog saobraćaja.

 
 

1.4. Smještaj u ustanovu

 

Smještaj u ustanovu podrazumijeva zbrinjavanje u ustanovu socijalne zaštite i u drugu ustanovu koja se nalazi van sistema socijalne zaštite, a primjerena je i ispunjava uslove za zbrinjavanje korisnika socijalne zaštite.

Smještaj u ustanovu socijalne zaštite ostvaruje se izborom i upućivanjem korisnika u odgovarajuću ustanovu u kojoj se obezbjeđuje stanovanje, ishrana, odijevanje, njega, pomoć, briga, vaspitanje i obrazovanje, osposobljavanje za privređivanje, radne, kulturno-zabavne, rekreativno-rehabilitacione aktivnosti, zdravstvena zaštita i druge usluge, a smještaj se vrši na osnovu rješenja nadležnog Centra za socoijalni rad i ugovora o smještaju koji zaključuju ustanova za smještaj i nadležni Centar za socijalni rad.

 
 

1.5. Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu

 

Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu je oblik zbrinjavanja korisnika u porodicu koja mu obezbjeđuje zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, koja brine o ličnosti korisnika i pomaže mu u ostvarivanju njegovih prava i izvršavanju obaveza. Pravo na zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu ima lice koje, u skladu sa o Zakonom o socijalnoj zaštiti RS, ima pravo na smještaj u ustanovu.

Hraniteljska porodica je porodica sa jednim ili više punoljetnih lica koja se bavi uslugama zbrinjavanja djece ili punoljetnih lica, za koju je izvršena procjena i osposobljavanje za hraniteljstvo, koja ispunjava propisane uslove i ostvaruje naknadu za svoje pružene usluge.

U hraniteljsku porodicu može se zbrinuti najviše troje djece, odnosno dvoje djece sa invaliditetom, s tim da ukupan broj djece koja žive u porodici hranitelja, računajući i djecu hranitelja, ne može biti veći od petoro djece.

Međusobni odnosi Centra za socvijalni rad i hraniteljske porodice u kojoj se zbrinjava korisnik, uređuju se ugovorom, na osnovu rješenja o zbrinjavanju, koje donosi nadležni Centar.

 
 

1.6. Pomoć i njega u kući

 

Pravo na pomoć i njegu u kući obezbjeđuje se starijem iznemoglom licu, teško oboljelom licu i drugom licu koje nije u stanju da se brine o sebi i to:

– Ako lice nema mogućnosti da pomoć i njegu u kući obezbijedi vlastitim sredstvima i sredstvima srodnika koji ima obavezu izdržavanja u skladu sa zakonom,

– ako lice nije zaključilo ugovor o doživotnom izdržavanju,

– ako lice nije ugovorom o darovanju otuđilo imovinu i

– ako ukupni prihodi korisnika po svim osnovama ne prelaze iznos od 50% osnovice za utvrđivanje novčane pomoći u tekućoj godini

Pomoć i njega u kući obuhvata obavljanje kućnih poslova, održavanje lične higijene, nabavku hrane i organizovanje ishrane i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

 
 

1.7.Dnevno zbrinjavanje

 

Pravo na dnevno zbrinjavanje obuhvata različite vrste organizovanih dnevnih usluga i boravaka izvan vlastite porodice kroz koje se obezbjeđuju ishrana, njega, čuvanje, briga o zdravlju, vaspitanju i obrazovanju, psihosocijalna rehabilitacija, radna okupacija i druge usluge.

Dnevno zbrinjavanje može se obavljati u drugoj porodici, ustanovi socijalne zaštite, zasebnim centrima ili dnevnim boravcima koje organizuju i pružaju javne ustanove, udruženja građana, vjerske zajednice i druga pravna lica.

Pravo na dnevno zbrinjavanje ima dijete i punoljetno lice koje ima pravo na smještaj u ustanovu ili zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu i drugo lice koje zbog svojih psihosocijalnih teškoća i drugih nepovoljnih životnih okolnosti ima potrebu za ovim oblikom zaštite, a na osnovu rješenja Centra.

 
 

1.8. Jednokratna novčana pomoć

 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć obezbjeđuje se pojedincu, članovima porodice ili porodici u cjelini, (dijete i punoljetno lice) koji se trenutno nađu u stanju socijalne potrebe zbog siromaštva, pretrpljene elementarne nepogode, ratnog stradanja, izbjeglištva, migracije, repatrijacije, smrti jednog ili više članova porodice, dugotrajnog liječenja, otpusta iz ustanove ili drugih nepredvidivih okolnosti, i izdržavanja kazne (punoljetna lica).

 
 

1.9. Savjetovanje

 

Savjetovanje je sistemska i programirana stručna pomoć koju realizuju stručni radnici primjenom metoda socijalnog rada i drugih društveno-humanističkih nauka, a čija je svrha pomoć pojedincu, članovima porodice ili porodici u cjelini u razvijanju, dopunjavanju, očuvanju i poboljšanju vlastitih socijalnih mogućnosti, a u slučaju bolesti, starosti, invalidnosti, nezaposlenosti, smrti bliskih lica, problema u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problema rizičnih ponašanja djece i omladine, problema bračnih i vanbračnih odnosa, zaključenju braka, nasilja u porodici, uključivanja u svakodnevni život nakon dužeg boravka u institucijama, ostvarivanja pojedinih socijalnih prava, te u drugim nepovoljnim socijalnim okolnostima i kriznim situacijama. Savjetovanje se sprovodi na osnovu procjene ukupnih potreba korisnika, individualnog plana i sporazuma između pružaoca usluge i korisnika.

Potrebna dokumentacija ostvarivanje prava u socijalnoj zaštiti

 
 

1. 1.Novčana pomoć

 

– zahtjev za ostvarivanje prava

– fotokopija lične karte

– izvod iz matične knjige rođenih

– izjava o zajedničkom domaćinstvu

– uvjerenje da nije korisnik prava iz PIO-a

– podaci o prihodima

– podaci o imovini

 
 

1.2. Dodatak za pomoć i njegu drugog lica

 

– zahtjev za ostvarivanje prava

– fotokopija lične karte

– nalaz i mišljenje porodičnog ljekara

– nalaz i mišljenje ljekara specijaliste

 
 

1.3. Smještaj u ustanovu

 

– zahtjev za ostvarivanje prava

– fotokopija lične karte

– izvod iz matične knjige rođenih

– izjava o zajedničkom domaćinstvu

– uvjerenje o materijalnom statusu

– kompletna medicinska dokumentacija

– podaci o imovini

– podaci o srodnicima

 
 

1.4. Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu

 

– zahtjev za ostvarivanje prava

– fotokopija lične karte korisnika i hranitelja

– izvod iz matične knjige rođenih

– izjava o zajedničkom domaćinstvu

– uvjerenje o materijalnom statusu korisnika

– uvjerenje o materijalnom statusu hranitelja

– nalaz ili uvjerenje o zdravstvenom stanju (mišljenje porodičnog ljekara ili, nalaz i mišljenje ljekara specijaliste)

– izvod iz MKU(za djecu bez roditelja)

 
 

1.5. Pomoć i njega u kući

 

– zahtjev za ostvarivanje prava

– fotokopija lične karte korisnika

– izvod iz matične knjige rođenih

– kopija zdravstvene knjižice

– ček od penzije

– nalaz ili uvjerenje o zdravstvenom stanju (mišljenje porodičnog ljekara ili, nalaz i mišljenje ljekara specijaliste)

 
 

1.7. Dnevno zbrinjavanje

 

– zahtjev za ostvarivanje prava

– fotokopija lične karte

– izvod iz matične knjige rođenih

– izjava o zajedničkom domaćinstvu

– uvjerenje o materijalnom statusu

– kompletna medicinska dokumentacija

– podaci o imovini

– podaci o srodnicima

 
 

1.8. Jednokratna novčana pomoć

 

– zahtjev za ostvarivanje prava

– fotokopija lične karte

– izjava o zajedničkom domaćinstvu

– dokaz o materijalnom i radnom statusu za sve članove domaćinstva

– medicinska dokumentacija

 
 

1.9. Savjetovanje

 

– zahtjev za ostvarivanje prava

 
 

2.0 Proširena prava


Pored prava utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti RS ( Službeni glasnik RS br.37/12) jedinica lokalne samouprave svojom odlukom, u skladu sa potrebama stanovništva, može da utvrdi i druga prava i usluge, uslove i kriterijume za njihovo ostvarivanje. Shodno navedenom, a prema članu 11. pomenutog Zakona, poširena prava i usluge su: personalna asistencija za lica sa invaliditetom, stanovanje uz podršku, zaštićeno stanovanje, pomoć u zbrinjavanju punoljetnih lica nakon napuštanja ustanova ili hraniteljskih porodica, jednokratne pomoći u naturi, usluge javne kuhinje, pomoć za školovanje djece iz socijalno ugroženih porodica, pomoć u vaspitanju i obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju, subvencionisanje komunalnih troškova siromašnim porodicama, pomoć u stambenom zbrinjavanju siromašnih porodica, troškovi sahrane korisnika prava iz ovog zakona, usluge SOS telefona, kao i druga prava i usluge prema potrebama jedinicama lokalne samouprave.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Права из области дјечије заштите

Додатак на дјецу

Додатак на дјецу остварује мајка или друго лице у складу са Законом за друго, треће и четврто дијете у породици у зависности од материјалног положаја породице, распореда рођења и узраста дјеце.

Право на додатак на дјецу остварује се до навршених 15 година живота дјетета уколико се налази на редовном школовању.

Независно од материјалног положаја и без обзира на ред рођења дјетета право на додатак на дјецу се остварује за дјецу и то:
- дијете под старатељством, најдуже до 18 година живота;
- дијете које остварује право на додатак за помоћ и његу другог лица по рјешењу надлежног органа, до навршених 18 година, а уколико је на редовном школовању најдуже до 26 године живота;
- дијете чији родитељ односно усвојитељ остварује право на новчану помоћ по рјешењу надлежног органа, до навршених 18 година живота, а уколико је на редовном школовању најдуже до 26 године живота;
- дијете узраста до три године, уколико је дјетету према налазу овлашћеног доктора медицине, узимајући у обзир налаз комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце са сметњама у развоју, потребна појачана њега.

Висина додатка на дјецу за 2018. годину износи:
· за друго и четврто дијете - 35,55 КМ
· за треће дијете - 71,10 КМ
· за дјецу која право остварују независно од материјалног положаја и без обзира на ред рођења - 90,85 КМ

Материјални услови (мјесечни приходи по члану породице) - цензуси за остваривање права на додатак на дјецу су:
· за породицу са двоје дјеце - 79,00 КМ
· за породицу са троје дјеце - 82,95 КМ
· за породицу са четворо дјеце - 90,85 КМ.


Каталошка вриједност процијењене покретне имовине (аутомобил, радна машина и др.) не прелази износ 5.135,00 КМ.
Право на додатак на дјецу се признаје на период 12 мјесеци уз обавезу подношења новог захтјева са потребном документацијом за продужетак наведеног права, најкасније 30 дана прије истека периода до када је право признато рјешењем првостепеног органа. Ново рјешење за продужетак права се не доноси ако су испуњени услови за наставак коришћења права, изузев у случајевима када су настале промјене које имају утицаја на даље коришћење права.
Захтјев за остваривање права на додатак на дјецу и наставак или продужетак коришћења права, уз потребну документацију, подноси се на Обрасцу ДД-1.
По захтјеву за признавање права одлучује центар за социјални рад / служба на чијем подручју подносилац захтјева им пребивалиште, односно дозволу за боравак странаца.

Матерински додатак

Ово право остварује незапослена мајка, односно друго лице у складу са Законом, у трајању од 12 мјесеци, а за близанце и свако треће и наредно дијете у трајању од 18 мјесеци.

Право на матерински додатак може остварити мајка под условом:
- да има пребивалиште у Републици најмање годину дана прије рођења дјетета и
- да је незапослена у периоду од шест мјесеци прије рођења дјетета.

Право на матерински додатак може остварити и мајка која је страни држављанин под условом:
- да има стални или привремени боравак у Републици;
- да је незапослена шест мјесеци прије рођења дјетета;
- да није корисник права по истом основу у држави чији је држављанин.

Матерински додатак се остварује у новчаном износу од 405,00 КМ.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК

Захтјев за остваривање права са приложеном потребном документацијом подоноси се у року од 30 дана од дана рођења дјетета на попуњеном Обрасцу МД-1.

По захтјеву за признавање права одлучује центар за социјални рад / служба на чијем подручју подносилац захтјева има пребивалиште, односно дозволу за боравак странаца.
Подоносилац захјева (мајка или друго лице) која није у могућности да из објективних разлога уз попуњени захтјев за остваривање права на матерински додатак (Образац МД-1) приложи сву наведену потребну документацију, може у року прописаном Законом првостепеном органу, поштом или непосредно поднијети захтјев (непотпун) уз обавезу првостепеног органа да исти заприми.
Подносилац захтјева који је послао поштом или непосредно предао непотпун захтјев првостепеном органу, дужан је у законском року или у накнадном року који му одреди првостепени орган, доставити документацију која није приложена уз захтјев.
Првостепени орган ће непотпуне захтјеве рјешавати на начин и поступак прописан Законом о општем управном поступку.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Помоћ за опрему новорођенчета

Ово право остварује мајка или друго лице у складу са Законом која има пребивалиште у Републици. Право се остварује за свако новорођено дијете у породици без обзира на материјални статус породице и мјесто рођења дјетета.
Право може остварити и мајка која је страни држављанин под условом:
- да има стални или привремени боравак у Републици;
- да је дијете рођено на територији Републике и
- да у држави чији је држављанин није корисник права по овом основу.
Ово право се остварује у једнократном новчаном износу од 250,00 КМ.
Захтјев за остваривање права уз потребну документацију подноси се у року од годину дана од дана рођења дјетета на Обрасцу ОП-1.
По захтјеву за признавање права одлучује центар за социјални рад / служба на чијем подручју подносилац захтјева има пребивалиште, односно дозволу за боравак странаца.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Пронаталитетна накнада за трећерођено и четврторођено дијете

Ово право остварује мајка или друго лице у складу са законом које има пребивалиште у Републици.
Право остварује мајка за свако трећерођено и четврторођено дијете без обзира на материјални статус породице и мјесто рођења дјетета.

Право може остварити мајка или друго лице у складу са Законом које је страни држављанин, под условом да:
- има стални или привремени боравак у Републици;
- да је дијете рођено на територији Републике ;
- да у држави чији је држављанин није корисник права по овом основу.

Ово право се остварује у једнократном новчаном износу и то:
- за трећерођено дијете у износу од 600,00 КМ;
- за четврторођено дијете у износу од 450,00 КМ.

Захтјев за остваривање права подноси се у року од годину дана од дана рођења дјетета на Обрасцу Ф34 са потребном документацијом.

По захтјеву за признавање права одлучује центар за социјални рад / служба на чијем подручју подносилац захтјева има пребивалиште, односно дозволу за боравак странаца.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Рефундација исплаћене накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства

Право на рефундацију исплаћене накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства има корисник права на рефундацију и то:

· Послодавац;
· Предузетник;
· Лице које у виду основног занимања обавља самосталну професионалну дјелатност.
Услови за остваривање права на рефундацију су:
· регистрација корисника права на рефундацију или његовог организационог дијела у Пореској управи Републике Српске, као уплатиоца доприноса и лица које користи породиљско одсуство (мајка или друго лице у складу са Законом), као обвезника доприноса (Образац ПД3100 Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса)
· редовна уплата доприноса за дјечју заштиту за мајку-лице које користи породиљско одуство и све запослене раднике у посљедњих годину дана прије почињања коришћења породиљског одсуства као и за вријеме његовог коришћења;
· рјешење корисника права на рефундацију (послодавца) о одобравању коришћења породиљског одсуства мајци – породиљи;
· доказ да је послодавац измирио обавезе за доприносе путем мултилатералне компензације (МЛК) под условом да су обавезе по основу доприноса ријешене мултилатералном компензацијом;
· рјешење Министарства финансија или Пореске управе РС о одгођеном плаћању пореског дуга;
· редовна исплата накнаде плате мајци-лицу које користи породиљско одсуство за вријеме коришћења истог;

Захтјев за признавање наведеног права уз потребну документацију корисник права на рефундацију може поднијети у року од годину дана од дана почињања коришћења породиљског одсуства на Обрасцима НП-1 и НП-2, а корисници права предузетници или лица која у виду основног занимања обављају самосталну професионалну дјелатност на Обрасцима НП-1 и НП-3;
Захтјев за рефундацију исплаћене накнаде плате, по признатом рјешењу (требовање), корисник права на рефундацију може поднијети за један или више мјесеци након извршене исплате накнаде, а најкасније у року од три мјесеца од дана исплаћене накнаде плате за последњи мјесец коришћења породиљског одсуства (дванаести мјесец или осамнаести мјесец породиљског одсуства, члан 28. ст. 4. и 5. Закона) на Обрасцу ТР-НП-ПО.
По захтјеву за остваривање права одлучује центар/ служба према сједишту корисника права на рефундацију (послодавца односно његовог организационог дијела, предузетника или лица које у виду основног занимања обавља професионалну дјеланост) и који су регистровани у Пореској управи РС као уплатиоци доприноса, а лице које користи породиљско одсуство као обвезник доприноса.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Рефундација исплаћене НП за вријеме ½ радног времена ради његе дјетета до 3 г.

Право на рефундацију накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота има корисник права на рефундацију и то:

• Послодавац;
• Предузетник;
• Лице које у виду основног занимања обавља професионалну самосталну дјелатност.

Услови за признавање права на рефундацију по рјешењу су:
• регистрација корисника права или његовог организационог дијела у Пореској управи Републике Српске, као уплатиоца доприноса и лица које користи рад са половином пуног радног времена, као обвезника доприноса (Образац ПД3100 Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса);
• редовна уплата доприноса за дјечју заштиту за родитеља, односно друго лице у складу са Законом, коме је признато право на рад са половином пуног радног времена и за све запослене раднике;
• рјешење корисника права на рефундацију (послодавца) о одобравању рада са половином пуног радног времена запосленог родитеља;
• рјешење Министарства финансија или Пореске управе Републике Српске о одгођеном плаћању пореског дуга (уколико корисник права не плаћа доприносе, а има рјешење о одгођеном плаћању пореског дуга);
• редовна исплата плате родитељу, односно другом лицу у складу са Законом, који користи право;
• налаз овлашћеног доктора медицине о потреби појачане његе дјетета до три године;
• рјешење корисника права на рефундацију о одобравању рада са половином радног времена.

Захтјев за признавање права за рефундацију исплаћене накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота, корисник права подноси првостепеном орган у току коришћења рада са половином радног времена на Обрасцу РПР-1.

Захтјев за рефундацију (требовање) за један или више мјесеци по рјешењу о признатом праву, подноси се првостепеном органу након исплате плате са потребном документацијом на Обрасцу ТР-РПР-1.

По захтјеву за остваривање права одлучује центар/ служба према сједишту корисника права на рефундацију (послодавца односно његовог организационог дијела, предузетника или лица које у виду основног занимања обавља професионалну дјеланост) и који су регистровани у Пореској управи РС као уплатиоци доприноса, а лице које користи рад са половином пуног радног времена као обвезник доприноса .

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Рефундација НП за вријеме ½ радног времена ради појачане његе дјетета са сметњама у развоју

Право на рефундацију накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и бриге о
дјетету са сметњама у развоју има корисник права на рефундацију и то:
- Послодавац;
- Предузетник;
- Лице које у виду основног занимања обавља професионалну самосталну дјелатност.

Услови за признавање права на рефундацију по рјешењу су:
- регистрација корисника права или његовог организационог дијела у Пореској управи Републике Српске, као уплатиоца доприноса и лица које користи рад са половином пуног радног времена, као обвезника доприноса (Образац ПД3100 Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса);
- редовна уплата доприноса за дјечју заштиту за родитеља, односно друго лице у складу са Законом, коме је признато право на рад са половином радног времена и за све запослене раднике;
- рјешење Министарства финансија или Пореске управе РС о одгођеном плаћању пореског дуга;
- редовна исплата плате родитељу, односно другом лицу у складу са Законом, који користи право;
- налаз овлашћене здравствене установе о потреби појачане његе и бриге за дијете са сметњама у развоју;
- рјешење корисника права на рефундацију (послодавца) о одобравању рада са половином пуног радног времена запосленог родитеља.

Захтјев за признавање права за рефундацију исплаћене накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и бриге за дијете са сметњама у развоју са потребном документацијом, корисник права подноси првостепеном органу у току коришћења рада са половином радног времена на обрасцу РПР-2. Захтјев за рефундацију (требовање) за један или више мјесеци подноси се првостепеном органу након исплате плате са потребном документацијом на Обрасцу ТР-РПР-2.

По захтјеву за остваривање права одлучује центар/ служба према сједишту корисника права на рефундацију (послодавца односно његовог организационог дијела, предузетника или лица које у виду основног занимања обавља професионалну дјеланост) и који су регистровани у Пореској управи РС као уплатиоци доприноса, а лице које користи рад са половином пуног радног времена као обвезник доприноса.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Пројекат ''Социјализација дјеце РC''

Пројекат ''Социјализација дјеце Републике Српске'' представља облик реализације права из члана 27.Закона о дјечијој заштити Републике Српске (''Службени гласник РС'' број:04/02,17/08 и 01/09- у даљем тексту Закон). Карактеристика овог права је да се реализује као услуга, а учешћем у Пројекту дјеца - циљних категорија остварују ово право.

Пројекат се континуирано реализује пуних петнаест година (од 2002.године) на морској обали (Република Црна Гора) у десетодневним и осмодневним смјенама, од маја до септембра. У наведеном периоду је обухваћено укупно 26.011 лица, од тога 21.475-оро дјеце вулнерабилних категорија узраста од 6 до 15 односно до 17 година из свих градова и општина Српске.Током тих петнаест година о безбједности и квалитетном боравку малишана у одмаралишту, бринуло се 4536 одраслих лица у њиховој пратњи.

У периоду од 2003. до 2015.године Пројекат је реализован на херцегновској ривијери у Омладинском хостелу -хотелу ''Кумбор'' у Кумбору. Од 2016.године пројектне активности су премјештене у Омладински хостел ''Ужице'' у Бечићима, будванска обала, у којем ће се исте наставити и у 2017. и 2018.години.

Циљне категорије су дјеца узраста од шест до 15 година чији се развој одвија у неповољнима породичним, материјалним,социјалним условима и/или је осујећен развојним и здравственим проблемима. Дјеца са сметњама у развоју и са хроничним обољењима у узрасној доби од шест до 17 година,а изузетно старија лица са инвалидитетом, у последњој смјени Пројекта.

Основни циљ Пројекта је да се оствари позитиван утицај на развој дјеце, задовољавајући њихове развојне потребе, реализацијом прилагођених програмских активности и стварањем позитивног, афирмативног амбијента у вријеме боравка у одмаралишту.

Пројекат се реализује у сарадњи са широким спектром институција, организација, универзитета, удружења и појединаца. Најзначајнија је сарадња са центрима за социјални рад и службама социјалне и дјечије заштите у свим градовима и општинама Српске, који су као првостепени органи у поступку
остваривања права из дјечије заштите координатори и реализатори свих пројектних активности на нивоу својих локалних заједница.

Уз дјечију партиципацију,програмске активности у услужном објекту организује и реализује стручно особље и васпитачи смјене у услужном простору/одмаралишту.

Стручни тим једне смјене, поред васпитача за сваку појединачну групу, чине: педагошки координатор, спортски аниматори, супортивно особље, волонтери–асистенти васпитачима, спољни стручни сарадник Фонда и по потреби аниматор културно-забавних-креативних активности. Основни задаци овог тима су ангажовање на организацији,реализацији програмских активности, поштовању кућног реда и безбједности у одмаралишту свих учесника Пројекта, задовољавање специфичних потреба дјеце у смјени ( психолошких, социјалних ...).

О здравственом статусу дјеце и осталих учесника у одмаралишту 24 сата брине се медицински тим (љекар и мединцинска сестра), а по процјени љекара смјене збрињавање сложенијих здравствених стања учесника обавља се у болници у Котору и Требињу.

Избор дјеце учесника Пројекта и васпитача врши се на основу Јавног конкурса који расписује Фонд, а пријаве родитеља-старатеља, установа / организација и лица заинтересованих за послове васпитача се предају у мјесно надлежни центар за социјални рад односно у службу социјалне и дјечије заштите у општинама у којима нема центра за социјални рад. Временски период у којем се расписује Јавни конкурс за избор дјеце учесника, установа/организација реализатора Пројекта и васпитача је фебруар -март текуће године, а Конкурс је најчешће отворен мјесец дана.

Избор стручног особља (координатора и спортских аниматора) такође се врши на основу Јавног конкурса који расписује Фонд, а пријаве се достављају у сједиште Фонда у Бијељини.